Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí -> Skládka Ďáblice -> Historie skládky v datech
Historie skládky v datech (mr, 21. 10. 2007)
vybrané základní časové údaje o výstavbě a provozu skládky - I. a II.etapa (zdroj: provozní řád ksládky platný pro rok 2007, úřední deska MČ Ďáblice), řazeno od rozhodnutí o umístění skládky v roce 1992 až po současnost ...

Časové údaje - I. etapa

 • 30.06.1992 - rozhodnutí o umístění stavby č.j. 640/92-S/rh (doložka o nabytí právní moci ze dne 11.8.1992)
 • 19.03.1993 - stavební povolení
 • 03.09.1993 - rozhodnutí o prozatimním užívání stavby ve zkušebním provozu
 • 08.10.1993 - 1.kolaudace skládky (kolaudační rozhodnutí)
 • 11.07.1994 - stavební povolení, stavba čerpací stanice plynu
 • 29.12.1994 - kolaudační rozhodnutí, užívání čerpací stanice plynu

 • 21.06.1996 - souhlas k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů a k nakládání s nebezpečnými odpady
 • 19.05.1997 - souhlas k vydání 1.provozního řádu
 • 27.10.1997 - stavební povolení, biologická čistírna odpadních vod AS - NIKOL 15
 • 12.08.1998 - souhlas k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů
 • 21.12.1998 - kolaudační rozhodnutí 1.části rekultivace povrchu skládky - sektor 1 - 6 / v této době je již kolaudačním rozhodnutí povoleno užívání sektoru 14
 • 09.11.1999 - kolaudační rozhodnutí 2.části rekultivace povrchu skládky - sektor 7,8, část 9 (2,1ha) / v této době je již kolaudačním rozhodnutí povoleno užívání sektoru 15
 • 14.09.2001 - kolaudační rozhodnutí 3.části rekultivace povrchu skládky - sektor 9, 10 (2 ha) / v této době je již kolaudačním rozhodnutí povoleno užívání sektoru 16
 • 17.12.2001 - rozhodnutí o změně rozhodnutí k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů
 • 25.01.2002 - kolaudační rozhodnutí, stavba zavlažovacího systému skládky
 • 11.11.2002 - kolaudační rozhodnutí 4.části rekultivace povrchu skládky - sektor 11,12
 • 29.01.2004 - kolaudační rozhodnutí 5.části rekultivace povrchu skládky - sektor 13,14
 • 20.10.2004 - kolaudační rozhodnutí 6.části rekultivace povrchu skládky - sektor 15, 16 - polovina

Časové údaje - II. etapa

 • 31.05.2002 - rozhodnutí o umístění stavby II.etapa - tedy ještě před povodněmi, č.j. MHMP/122261/02/OUR/S/Me (doložka o nabytí právní moci ze dne 5.7.2002)
 • 14.8.2003 - souhlas s ukládáním odpadků na skládku II.etapy skládky Ďáblice, rozhodnutím krizového štábu hl.m.Prahy (na základě zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb., §7
 • 02.10.2003 - vydání provozního řádu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší
 • 02.10.2003 - souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů "Skládka odpadů S OO Ďáblice - II.etapa" a s provozním řádem
 • 28.11.2003 - kolaudační rozhodnutí o povolení užívání "II. etapy sládky TKO - Ďáblice", sekce 17, 18
 • 04.12.2003 - povolení změny stavby před dokončením "II. etapy sládky TKO - Ďáblice", sekce 19 - 25
 • 08.08.2007 - zahájen proces Posuzování vlivů záměru "Ďáblice, II.etapa skládky odpadů - rozšíření" na životní prostředí

Časové údaje - projednávání záměru "Ďáblice, II.etapa skládky odpadů - rozšíření" - 2007

 • 8.8.2007 - zveřejnění dokumentace (zpracování zajistil oznamovatel, A.S.A.) a výzva dotčeným samosprávným celkům k vyjádření resp. k zaslání připomínek
 • září, říjen - stanoviska MČ Praha - Ďáblice, komise ŽP, občanů a jejich zaslání Ministerstvu životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ž.p. a IPPC
 • říjen - zahájena komunikace s občany, zastupiteli a sousedními MČ o aktuálním stanovisku MČ Ďáblice