Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí -> Skládka Ďáblice -> EIA - Úvodní stanovisko MČ
EIA - Úvodní stanovisko MČ (mr, 21. 10. 2007)
Úvodní stanovisko MČ, příloha: stanovisko referátu ŽP MČ a odmítavé stanovisko manželů Dvořákových k předložené Dokumentaci k posouzení záměru "Ďáblice, II.etapa skládky odpadů - rozšíření" vlivů na životní prostředí ...

Městská část Praha - Ďáblice

Květnová 52,182 02 Praha 8 -Ďáblice, tel.283910723-4, fax. 283910721
zástupce starosty

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ředitelka odboru posuzování vlivu na životní prostředí a IPPC

Vršovická 65, 110 10 Praha 10


Čj. 1774/2007_MCPD/ENG/Šim originál dokument ve formátu pdf, viz příloha

V Praze 20.9.2007


Vyjádření k dokumentaci EIA – II.etapa skládky rozšíření

A.

MČ Praha Ďáblice sděluje v souladu se zveřejněním dokumentace vlivů záměru na životní prostředí – II.etapa skládky rozšíření - tyto podněty a stanoviska.

EIA je pro MČ akceptovatelná za předpokladu splnění následujících připomínek a požadavků

  1. Požadujeme napojení na ÚSES v oblasti koridoru (polní cesta)
  2. Požadujeme vytvoření lokálního centra rekultivace skládky, zejména přepracování projektů rekultivace skládky odborníky ÚSES na lokální centrum a tomu přizpůsobit, jak výsadbu přemístěného pásu mimo i přemístění uvnitř areálu autochtonními druhy, skupinovou modelací podsadbového keřového patra ve vztahu k vzrostlé zeleni.
  3. Z dokumentace není zřejmé, jak bude naloženo s dotčenými vrty JV1, JV6 a zvodněným vrtem JV11. Navrhujeme jej využít k modelaci v pásu zeleně mokřadního stanoviště event. za pomoci nadbytku nekontaminovaných vod ze skládky.
  4. Požadujeme vysazovat vzrostlé dřeviny i keře ve věku 8 – 12 let s balem pro rychlý růst a kombinovat kultivary dřevin vysokokmenné s kulovitými a pokud možno rozhodit stáří výsadby při aplikaci přenosů již vysazené zeleně pokud je druhová skladba vhodná.
  5. Požadujeme provést vlastní hluková měření před stavbou a po jejím dokončení.
  6. Požadujeme okamžité odstraňování porušování provozního řádu, hrázky zasypávání, snížit rozsah aktivní plochy na čele skládky vzhledem k povětrnostní lokální situaci.
  7. Jako možnou náhradní výsadbu požadujeme rozšíření liniových koridorů ÚSES o 1. stupeň.
  8. Požadujeme průkaz svařitelnosti izolační HDPE folie.

B.

Dále přikládáme vyjádření referátu životního prostředí MÚ MČ Praha Ďáblice – Ing. Hana Králíková:

Vyjádření RŽP MÚ MČ Praha - Ďáblice k dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí dle z.č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů k záměru „ II. ETAPA SKLÁDKY - ROZŠÍŘENÍ “

Skládka je v provozu od října 1993 a během této doby se při provozování tohoto zařízení neprojevilo závažné porušení zákonů ani provozního řádu a zpracovatel dokumentace uvádí, že byly zhodnoceny všechny vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí, přesto je třeba zdůraznit některé aspekty, kterým by měla být věnována větší pozornost, protože se ukazovaly během provozu skládky za obtěžující .

Jsou to zejména úlety lehkých frakcí odpadu, prašnost , hluk a také zápach. S tím souvisí zachování a důsledné dodržování vymezené plochy denního skládkování 50 x 50 m.

Vzhledem k tomu, že vybudováním dalšího sektoru skládky se provoz přiblíží k obydlené zóně, měl by provozovatel skládky přednostně vybudovat izolační zelenou bariéru. K výsadbě by mělo být použito rostlinného materiálu větších velikostních kategorií a pokud možno vybrat druhy, které nepatří mezi silné alergeny.

Dále zachovat monitorování podzemní, průsakové, povrchové vody a ovzduší a sledovat stejné spektrum látek. Trvale zvýšit četnost odběrů v jímce povrchových vod. Vhodné by bylo rozšířit počet monitorovaných míst pro dokumentování možného znečištění ovzduší.

Protože , že se jedná o rozšíření o jeden sektor ke skládkování a II. etapa skládky byla také podrobena procesu EIA , tak z hlediska dopadu na jednotlivé složky ŽP lze považovat toto rozšíření za akceptovatelné, pokud budou zohledněny výše zmiňované faktory.

C.

Vyjádření k dokumentaci občany – viz příloha (Jana a Tomáš Dvořákovi)

JUDr. Tomáš Engel

zástupce starostky

_________________________________________________________________

příloha - Jana a Tomáš Dvořákovi:

originál dokument ve formátu pdf, viz příloha

Praha, 12.9.2007Manželé Jana a Tomáš Dvořákovi

Legionářů 88/51,Praha 8 – Ďáblice, 182 00

Tel.283911297, dvorstat@volny.cz


Vyjádření k dokumentaci vlivu záměru "Ďáblice, II etapa skládky odpadu - rozšíření" na životní prostředí.

1. Nelze souhlasit s tím, že: “V okolí se nenachází ani nejsou připravovány žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných negativních vlivů“. Připravovaná výstavba silničního obchvatu Prahy, resp. její mimoúrovňové křížení v těsné blízkosti skládky ovlivní svou přítomností a tvarem stávající podmínky pro rozptyl škodlivých částic a vcelku navýší zejména emisní a hlukovou zátěž zejména blízkého okolí. Navíc je toto tvrzení v rozporu s uvedeným použitým podkladem

Přehled použitých zdrojů: Ďáblice, III. etapa skládky komunálního odpadu. Projekt pro územní řízení. .A.S.A., spol. s r.o., srpen 2006.,

... Z čehož se dá vyvodit, že jakési aktivity připravovány jsou, pokud logicky III. etapa navazuje na etapu II., resp. její rozšíření, které má pravděpodobně právě realizaci etapy III. umožnit, resp. zjednodušit.

2. Výsledky monitoringu ovzduší jsou dle výsledků v tabulkách dle našeho názoru slovně popisovány v duchu zjednodušování, zobecňování a jednostranného výkladu ve prospěch provozu skládky. Viz obrat s největší pravděpodobností:

Výsledky monitoringu korespondují s dlouhodobým sledováním v dané lokalitě. Zvýšené koncentrace některých polutantů v ovzduší, např. niklu (Ni) a arsenu (As) však nelze dávat do přímé souvislosti s provozem skládky, ale s největší pravděpodobností se jedná o zdroj lokálního charakteru s vazbou na další činnosti (např. doprava, zemědělství, traktorová stanice či čerpací stanice pohonných hmot).

Rovněž i v případě celkového počtu mikroorganismů (CPM) se na základě dosavadního monitoringu jednoznačně nepotvrdil předpoklad, že nejvyšší hodnoty bakterií jsou zjišťovány pouze na skládce.

To však neznamená, že je vše jak má být a je patrné, že neměřitelně vysoké koncentrace byly měřeny právě na skládce a to častěji ( automyčka ). Dle našeho názoru je četnost monitoringu uváděná v příloze pro řadu závěrů naprosto nedostatečná pro jakékoliv průkazné statistické zpracování. Pokud probíhají některá měření soustavně, či soustavněji, měly by být v příloze všechny zjištěné hodnoty. Pokud se však jezdí měřit z Brna, není nízká četnost měření překvapením. Pokud měření probíhá často nebo průběžně, je o to více smutnější, že se o případném překračování limitů jakožto obyvatelé bydlící v silně znečištěném prostředí se svými dětmi prakticky na křižovatce Kostelecká x Ďáblická nedozvídáme bezodkladně.


3. Dle našeho názoru by veškeré negativní doprovodné jevy spojené s úletem pevných částic ze skládkového prostoru měly být v maximální možné míře eliminovány v rámci oploceného areálu, tak jak bylo zcela původně navrženo ( I., II. Etapa). Pokud : “ Navržené řešení si vyžádá vynětí ze ZPF na ploše pro přemístění výsadby ochranného pásu vysoké zeleně š. 20 m mimo stávající oplocení“ , pak fakticky dochází ke zvětšování plochy skládky, do které by měla být dle našeho názoru zahrnuta i zeleň ochranného pásu. Pak nesouhlasíme s tím, že: “ Mění se pouze rozsah velikosti tělesa skládky v rámci stávajícího oploceného areálu“. Mění se toho více, funkční zeleň se dostává mimo areál na rozdíl od zbytku obvodu skládky.


4. V části:

Rozsah a kapacitní údaje

Plocha tělesa skládky

I.+II. etapa (stávající): 21,31 ha

II. etapa - rozšíření: 0.899 ha

Plocha tělesa skládky celkem: 22.209 ha

Plocha trvalého záboru:

I.etapa (stávající) 31,62 ha

II. etapa (stávající): 10,38 ha

II. etapa - rozšíření: 0,7160 ha

Užitečná kubatura skládky:

I+II. etapa skládky 3.500.000 m3 (výsledný tvar)

II. etapa - rozšíření 290.000 m3

celkem 3.790.000 m3 (výsledný tvar)

Procentuelní navýšení využitelného objemu skládky - 8,29 %

Životnost rozšíření II. etapy cca 9 měsíců až 1 rok.


Není v oboru reálných čísel bez použití Einsteinovy teorie relativity matematicky jasné, jak při zvětšení plochy tělesa shodného kolmého průřezu o cca 4,2% ( 0,899 ha z 21,31ha ) dojde ke zvětšení jeho objemu o 8,29% ( 290000m3 z 3500000m3). Pak je špatně plocha, nebo objem a v důsledku toho i odhad životnosti rozšíření II. etapy. Z vizualizace je navíc spíše patné postupné snižování tělesa skládky směrem západním, tedy zmenšování průřezu kolmého k jejímu půdorysu.

v originálu doloženo skicou viz příloha ve formátu pdf


5. Veškerá negativa jsou porovnávána se stávajícím stavem, který je silně ovlivněn probíhajícím provozem skládky. Pak pochopitelně nedochází ke zhoršení již tak vysoké zátěže, případně se přistupuje k problému stylem „když už je těžko, může být o trochu tíže a už se to ani nepozná“. Nikde není nejmenší zmínka o tom, že kdyby se etapa rozšíření nerealizovala, znamenalo by to především ukončení stávajícího provozu skládky a s tím ukončení převážné většiny doprovodných negativních faktorů, Rázem ubude 100000 nákladních aut ročně, sníží se hluková a emisní zátěž, úlety částic velkých i malých atd.

Např.: D.I.9. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu

Záměr nevede ke změně (zvýšení nebo snížení) intenzit dopravy na komunikační síti. Doprava, související se záměrem, bude odpovídat stávajícímu stavu.

D.II.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.

Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké až zanedbatelné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik, prakticky beze změny současné situace.

Posouzení zcela ignoruje celkové vystavení obyvatelstva v oblasti souhrnu negativních vlivů, kdy právě již i nepatrné zvýšení zátěže překračuje únosnou mez. Jsme vystaveni zvýšené hladině hluku a exhalací od automobilové a letecké dopravy, obojí se má podle dostupných informací ještě zintenzívnit. Ukončení skládkování by tak bylo velmi výrazným přínosem pro zlepšení životního prostředí v oblasti.

6) Nesouhlasíme

Souhrnné hodnocení:

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách dokumentace lze prověřovaný záměr označit pro dané území za přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a nedojde ke změně charakteru území. Dotčené území je narušené lidskou aktivitou, využití území není v rozporu se schváleným Územním plánem hl. m. Prahy.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako velmi nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje území.

v originálu doloženo fotografiemi viz příloha ve formátu pdf

Přijatelný rozvoj území bez významných negativních dopadů? Ale ne.


RNDr. Jana Dvořáková,

Ing. Tomáš Dvořák