Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí -> Skládka Ďáblice -> EIA - stanovisko III. MČ a komise ŽP
EIA - stanovisko III. MČ a komise ŽP (mr, 21. 10. 2007)
Z obsahu: Žádost o vrácení a přepracování předložené Dokumentace záměru "Ďáblice, II.etapa skládky odpadů - rozšíření" pro její zásadní formální a věcné nedostatky - obsahem stanoviska je podrobné zdůvodnění této žádosti a citace nových skutečností, které byly rozkryty dalším studiem Dokumentace ...


Městská část Praha - Ďáblice

Květnová 52,182 02 Praha 8 -Ďáblice, tel.283910723-4, fax. 283910721
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Ing. Jaroslava Honová, Vršovická 65, 100 10 Praha 10


Čj. 1893/2007_MCPD/ENG/Šim

V Praze 5.10.2007


Doplnění vyjádření k dokumentaci Čj.1774/2007_MCPD/ENG/Šim ze dne 20.9.2007, „sumarizace konkrétních názorů a připomínek k předmětné dokumentaci“, zejména jako zdůvodnění prvního odstavce v.u.dopisu:

Zásadní formální a věcné nedostatky Dokumentace podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ( dále v textu jen Dokumentace) MZP152 Ďáblice,II.etapa skládky odpadů-rozšíření


Úvodem konstatujeme,
že celá Dokumentace (všechny její části a složky) je metodicky naprosto nepřípustně zpracována tak, aby její posuzování jednotlivých skutečností opakovaně konstatovalo, že za výchozí a vlastně i finální posuzovaný stav se bere současná situace a její úroveň zátěží ze stávajícího provozu skládky (i ta je definována diskutabilně)! Správně má být jako výchozí stav v celé dokumentaci brán stav k datu zpracování povolený tj. dokončená II. etapa, včetně uzavření a zahájené rekultivace, ale v žádném případě stav aktivního ukládání odpadu do otevřené nerekultivované skládky.
( viz dále: Neposouzení a ignorace nulové varianty)

Obsah, část H (Přílohy), bod 8. Doklady, str.4:

 • uvedeno 5 příloh, ve složce, kterou MČ Ďáblice měla k dispozici je fyzicky vloženo 15 příloh !!!

 • z uvedených 5-ti příloh předložená složka neobsahuje přílohu: „vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace“

 • dokumentace obsahuje i stanoviska a vyjádření, která prokazatelně nesouvisí s předmětnou dokumentací „Ďáblice, II. etapa skládky odpadů, rozšíření ...“

Protože součástí předložené dokumentace nejsou všechny uvedené přílohy a naopak jsou k ní připojeny přílohy v seznamu příloh neuvedené, bylo tím upřeno právo na vyjádření námitek k přílohám v seznamu příloh uvedených a nedodaných. Žádáme proto o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


část B (Údaje o záměru), bod B.I. Základní údaje (str.12):

 • uvedené objemové, plošné a procentuální hodnoty základních kapacitních údajů se matematicky vylučují

 • kapacitní údaje, které jsou v samé podstatě základem celého posuzování, jsou tedy irelevantní

Žádáme proto o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


část B (Údaje o záměru), bod B.I. 4. (str.13):

 • je lživé tvrzení, že „ …. v okolí se nenachází, ani nejsou připravovány žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných negativních vlivů.“

 • dokumentace vůbec neuvádí např. tyto další významné vlivy:

 • skládka Ďáblice – III.etapa ( uvedeno dokonce v seznamu použitých zdrojů na str.69: 1. Ďáblice, III. etapa skládky komunálního odpadu. Projekt pro územní řízení. .A.S.A., spol. s r.o., srpen 2006.


 1. SZ okruh – R1 519, varianta „Suchdol – Březiněves“

 2. dálnice D8

 3. hlavní a jediný severní silniční tah Mělník, Dubá, Česká Lípa

 4. křížení všech výše uvedených hlavních dopravních tahů v kapacitní mimoúrovňové křižovatce významu a velikosti evropského dopravního uzlu,

 5. prakticky trvalý výrazný (exponenciální) růst tranzitní, kamionové i osobní dopravy od vstupu naší republiky do EU (v posledních měsících a letech )

 6. expanze OCL Letňany

 7. nákupní centrum Čakovice

 8. zvyšující se počet provozů mezinárodních logistických a skladových center v blízkém okolí skládky (směrem z centra, v budoucnu dle územního plánu i směrem do centra hl.města)

 9. letecký koridor (Ruzyně)

 10. připravované mezinárodní letiště Vodochody

I z těchto důvodů žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


část B (Údaje o záměru), bod B.II. 4. (str.22):

 • chybí vstupní a výstupní údaje, metodika výpočtu

 • počet vozů je výrazně podhodnocený, protože je odvozen pouze od hodnoty uložených tun odpadu na skládku a ještě navíc pouze z vozů skládku zásobujících, a dále jsou uvažovány pouze jízdy na skládku, nikoliv také jízdy zpět ze skládky

 • uvedená průměrná tonáž 3,5 t je chybný teoretický předpoklad, který je v reálném provozu nedosažitelný

 • výpočet vůbec nezohledňuje počet jízd automobilů, které do areálu skládky „pouze“ přiváží odpad, který není uložen na skládce a je po roztřídění opět odvezen

 • na základě v.u. skutečností lze tvrdit, že dále uváděné hodnoty a jejich výpočty (např. emise škodlivin z dopravy) jsou silně podhodnocené a zkreslují tak následně i další výsledky v dokumentaci obsažené

V roce 1997 prováděl PÚDIS a.s. pro IMIP měření znečištění ovzduší v Praze 8. Výběr lokality souvisel se zpracováním imisní mapy Prahy 8. Technologicky toto měření navazovalo na sérii měření z minulých let. Lokalitu je možno charakterizovat jako silně dopravně zatíženou, a to jak osobními, tak nákladními vozidly.

První etapa zpracování Imisní mapy automobilové dopravy byla v roce 1997 zpracována pro území městské části Praha 8.

Z mapy znečištění ovzduší z dopravy, Praha 8, 1997, PÚDIS a.s, vyplývá, že v přímé blízkosti skládky ( dálnice D8) je již v r. 1997 zatížení od znečištění ovzduší NOx EXTRÉMNÍ .

Lze dovodit, že v roce 2007 , tedy 10 let po provedení tohoto měření, jsou hodnoty emisního zatížení v závislosti na zvýšení intenzity automobilové dopravy nesrovnatelně vyšší.Je to o to horší, že podél dálnice D8 nejsou provedeny žádné protihlukové ( protismogové) stěny, nebo valy.Dokumentace tento dnes již možná alarmující stav vůbec nezohledňuje ve smyslu dalšího přitěžování imisí od skládky!!!!

Dále není přihlédnuto k např.:

"Emise skleníkových plynů ze stacionárních zdrojů pokračují v mírném poklesu, emise z motorové dopravy v posledních pěti letech významně rostou," píše se ve zprávě o stavu životního prostředí za rok 2006, kterou ve středu schválila vláda. (iDNES.cz 4.10.2007)

I z těchto důvodů žádáme proto o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


část B (Údaje o záměru), bod B.III. 1. (str.22):

 • viz bod B.II.4.

 • dokumentace vůbec nehodnotí existenci zápachu, který provoz každé skládky nutně provází a zpracovatel si nezajistil k posouzení žádná měření (např. provedením a porovnáním výsledků periodických analýz olfaktrometrickou metodou)

I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


část C (Údaje o stavu ŽP ...), bod C.II.2. (str.28):

 • vzhledem k tomu, že v posledních 3 letech došlo k exponenciálnímu nárůstu kamionové a ostatní dopravy, je využívání údajů z měření hodnot NO2 a PM 10 z roku 2005 velmi zkreslující, nedostatečné

I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


část C (Údaje o stavu ŽP ...), bod C.II.6. (str.37):

 • protokol o zkoušce (měření hluku v mimopracovním prostředí),který je vypracován z podkladů měření v jeden jediný den, zvláště pak když tímto dnem je 3.1.2007 !!! , nemá pro hodnocení hluku z celoročního provozu skládky žádnou vypovídací hodnotu

I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


část C (Údaje o stavu ŽP ...), bod C.II.6. (str.38):

 • autor dokumentace na této straně konstatuje: „... výhledově je v dotčeném území připravována realizace silnice R1 ….“ a tím se zcela dostává do rozporu s vlastním tvrzením na str.13, odst. B I.4.: „ …. v okolí se nenachází, ani nejsou připravovány žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných negativních vlivů.“

I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


část C (Údaje o stavu ŽP ...), bod C.III. (str.40):

 • vzhledem k množství formálních a věcných nedostatků, protiřečení, nepřesností a neprůkazností lze konstatovat, že dokumentace je velmi nevěrohodná a zavádějící - se závěry uvedenými v tomto odstavci z výše uvedených důvodů nelze souhlasit

I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


část H (přílohy):

fotodokumentace:

 • žádáme upřesnění fotodokumentace ve smyslu jednoznačného určení doby a místa pořízení,

 • fotografie objektivně a dostatečně nevystihují v proporcích těleso skládky ve vztahu ke svému okolí

I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


vizualizace :

 • zejména z pohledy P3 (3.6), P4 (3.7), P5 (3.8). a perspektivy (3.2) a 3.3) popírají možnost zvětšení objemu skládky o 8,29% při zvětšení plochy trvalého záboru o 4,2%

I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
Shrnutí:

A. Nepatřičné argumenty a spekulace

 • žádáme, aby byly z dokumentace vyškrtnuty všechny argumenty a spekulace, které nesouvisí s předmětným posuzováním a mohou být chápány jako účelové a jako manipulace s odborným i veřejným míněním

 • mezi „Základní údaje“ dokumentace, která se ze zákona má věnovat posuzování vlivu na životní prostředí, v žádném případě např. nepatří veřejnost zastrašující tvrzení: „ Dosavadní bezrizikový provoz skládky prokázal, že zvolená varianta přinese nejmenší zatížení životního prostředí v reálném čase a navýšení nákladů za ukládání odpadu pro obyvatele Prahy bude nejnižší“

 • takovéto proklamace hned v úvodu sráží objektivitu celé dokumentace


B. Upření práva vyjádřit se

 • skládka svou velikostí a významem přesahuje k.u. Ďáblice – vlivy (např.doprava v přilehlých obcích a MČ, extrémní kumulace odpadů, její rizika a vlivy) se dotýkají výrazně většího území

 • přesto některým dotčeným MČ nebylo umožněno se k záměru vyjádřit – v následné části posuzovacího procesu musí být vyzvány k podání stanoviska i další dotčené subjekty - z naší zkušenosti minimálně okolní obce Dolní Chabry, Zdiby, Čakovice, Praha 8 (Kobylisy – sídliště Ďáblice, ...)

I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


C. § 5, zákon č.100/2001 Sb.:

(1) Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí.“


 • v.u. odst. zákona nebyl v dokumentaci naplněn a nelze považovat za jeho naplnění dvě věty v části E.II. Porovnání variant, str.60

 • nechápeme postoj zpracovatele, když hovoří o prosazování tzv. nulové varianty někým abstraktním, místo aby ji pouze objektivně a nestranně posoudil, jak mu v.u. zákon nařizuje, resp. varianty porovnal, což předjímá i v názvu kapitoly uvedené E.II. POROVNÁNÍ VARIANT !!!

I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


Tato Dokumentace dále neobsahuje žádné ( nebo pouze nepatrné) posouzení ( nebo odkaz) z hlediska naprosto zásadního zákona :

Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb. , (rozesláno dne 11.9.2006) o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci) jak vyplývá z pozdějších změn,

což považujeme za jednu z dalších zásadních vad této Dokumentace...

Z tohoto zcela zásadního důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.D. Metodika – definice předmětu posouzení


Za metodicky špatné a za vytržené z kontextu považujeme hodnocení pouze relativně malé části skládkového tělesa. Hodnotit by se mělo celé, prodloužením zvětšené skládkové těleso. Nedílnou součástí hodnocení by mělo být i prodloužení doby trvání všech aktivit v areálu skládky, a to jak v průběhu prodlouženého skládkování, tak v dalších etapách:


 • v období rekultivace (ta bude rozsáhlejší a bude déle trvat)

 • v průběhu dalšího využívání areálu pro svoz a následný rozvoz částečně tříděného odpadu

 • v průběhu využívání skládkových plynů

 • v případě druhotného zpracování hmoty tělesa skládky (opět prodloužení doby aktivit na skládce, opětovné otevírání tělesa skládky, zvýšení rizika lokálních požárů a úniku významných škodlivin do ovzduší s nemožností kvantifikovat, kvalifikovat složení spalin hoření, atd.)


(pozn.: na skládkách obecně, i na skládkách A.S.A. dochází k zahoření, i když je pravdou, že zatím nám požár na předmětné skládce není znám)

I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


Bod D.I.6 proč autor Dokumentace tvrdí, že ( str.47) domovní studny v Ďáblicích nejsou užívány jako zdroje pitné vody?


Konstatujeme, že domovní studny v Ďáblicích jsou užívány jako zdroje pitné vody!

Nemění tento stav zásadně systém posouzení Vlivu skládky na vodní zdroje?

I pro tento zjevný a zásadní rozpor mezi tvrzením autora dokumentace a skutečností žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
E. Hodnocení vlivu na krajinný ráz


 • pokud se ve studii tvrdí, že „skládka neovlivňuje ráz krajiny...“, přestože je těleso skládky vytvářeno vysoko nad povrchem okolí, v tak vizuálně exponované krajině, pak v dokumentaci postrádáme vyjádření urbanistů, krajinářů

I pro tento výpadek žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.


F. Závěr

 • nelze konstatovat, že rozšíření skládky nemá vliv na ŽP,

je nutné vycházet z faktu, že skládka již ze své podstaty a technické, technologické nedokonalosti, umocněné dále zastaralým systémem sběru a třídění odpadu v Praze i celé ČR (tedy i ve Středočeském kraji, který skládku také využívá!) má výrazný a dlouhodobý vliv na ŽP – ten zůstává a rozšiřování skládky (posuzovaná dokumentace) je jen diskusí nad tím, do jaké míry se ještě více negativní vlivy umocní


proto odmítáme zavádějící a naprosto nemístná a zásadně zkreslující tvrzení, že:


( vybráno z textu Dokumentace, str.61, citujeme)


Realizace záměru nevyvolá významné negativní důsledky na životní prostředí. Vlivy rozšíření II. etapy skládky odpadů Ďáblice na jednotlivé složky a faktory životního prostředí lze hodnotit souhrnně jako nízké a málo významné, lokálního charakteru, ve většině charakteristik jako zanedbatelné až nulové.


Záměr není charakterizován významnějšími důsledky na veřejné zdraví. Zdravotní rizika plynoucí z realizace záměru jsou hodnocena jako velmi nízká až zanedbatelná, beze změny současného stavu. Rovněž v ostatních oblastech jsou důsledky realizace záměru v mezích platných norem a předpisů a není očekáváno nadlimitní působení v žádném z hodnocených faktorů životního prostředí.

Žádný ze specifikovaných vlivů není kritický a natolik významný, že by vylučoval realizaci záměru.

Umístění záměru lze označit za akceptovatelné jak z hlediska stavu jednotlivých složek životního prostředí v zájmovém území, tak z hlediska výhledové celkové ekologické zátěže území.

Charakter záměru vyžaduje běžná opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí, ve většině oblastí shodných se současným provozem skládky. Mezi nejvýznamnější patří realizace ochranného vegetačního pásu a založení navrženého biokoridoru podél západní hranice skládky – vzhledem k tomu, že jde o vlastní návrh je součástí záměru jedná se v tomto případě spíše respektování správných zásah při návrhu výsadeb a biokoridoru tak, aby bylo dosaženo požadovaných funkcí.

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje ani absolutně, ani v relativním srovnání se stávajícím stavem, významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Rizika jsou omezena standardními opatřeními souvisejícími s ukládáním odpadů a provozem skládek odpadů.

Souhrnně lze konstatovat:

 • Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné.

 • Provoz nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí.


Z hlediska vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví lze s realizací záměru „ĎÁBLICE, II. ETAPA SKLÁDKY ODPADŮ - ROZŠÍŘENÍ " v předložené a hodnocené variantě souhlasit.

Konečné závěry platí za předpokladu správnosti vstupních dat a informací uváděných v dokumentaci. Pokud by v průběhu další přípravy záměru nebo při jeho realizaci došlo ke změně vstupních parametrů nebo se objevily odchylky oproti uváděným předpokladům, bylo by vhodné tyto závěry aktualizovat s ohledem na nové poznatky a informace. ( konec citace)


Odmítáme souhrnně tyto tendenční, zkreslené a objektivně nepravdivé závěry Dokumentace.

Výše uvedená argumentace zakládá důvodné obavy z neobjektivnosti a tendenčního zpracování autorem dokumentace, a proto žádáme MŽP o zahájení řízení o odnětí licence s autorem dokumentace v souladu s ustanoveními zákona č.100/2001 Sb. v platném znění.


Dále konstatujeme další zásadní věc, a to, že :

dokumentace by měla obsahovat i konstatování, jaký vliv na ŽP by mělo ukončení skládkování ve srovnání s vlivy stále se zvětšující skládky, vždyť de facto hodnotíme zda „ukončit skládkování nyní, nebo o rok později“ – čili chceme jasné potvrzení, prohlášení, co procesem EIA posuzujeme, na co se ptáme a na co nám dokumentace má dát odpověď:


a) zda souhlasit či nesouhlasit s prodloužením 2.etapy ?, tedy zda skládkování bude ukončeno hned dovršením 2.etapy, tak jak bylo již dříve schváleno, nebo zda bude ukončeno až po naplnění další, nově navrhované poslední sekce skládky v prodloužené 2.etapě?

b) nebo bude pokračováno ve skládkování dle výše uvedeného projektu Ďáblice, III. Etapa skládky odpadů,Projekt pro územní řízení. A. S. A., spol. s r. o., srpen 2006?


Pro tuto zásadní nevyjasněnost žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění a to pokud možno jinému autorovi v souvislosti s návrhem na licenční řízení uvedeným výše.

_________________________________________________________________

Závěr :

Vzhledem k jisté nedokonalosti technického a technologického řešení likvidace odpadu způsobem pouhého skládkování, kdy není možno vyloučit a v posouzení objektivně zahrnout mimo jiné i zcela nevyzpytatelný a náhodný vliv lidského faktoru, považujeme již za stávajícího stavu i bez dalšího rozšíření, stávající objem skládkového tělesa za natolik životní prostředí ohrožující, že požadujeme ukončení skládkování naplněním II. etapy.

Zpracovali:

Ing. Miloš Růžička, e-mail: ruzicka@trimedia.cz

Ing. Tomáš Dvořák, e-mail: dvorstat@volny.cz

Ing. Jan Bouška, e-mail: bouskaisc@cmail.cz


JUDr. Tomáš Engel

zástupce starostky

Soubory ke stažení
MČ a komise ŽPDoplnek 2 - čj. 1893.pdf