Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí -> Skládka Ďáblice -> EIA - stanovisko II. MČ a komise ŽP
EIA - stanovisko II. MČ a komise ŽP (mr, 21. 10. 2007)
Z obsahu: Žádost o vrácení a přepracování předložené Dokumentace záměru "Ďáblice, II.etapa skládky odpadů - rozšíření" pro její závažné nedostatky. Rozšíření je akceptovatelné při dodržení požadavků a za předpokladu, že předmětné prodloužení znamená definitivní ukončení aktivního ukládání odpadového materiálu na skládce ...

Městská část Praha - Ďáblice

Květnová 52, 182 00 Praha 8 - Ďáblice,
tel. 283910723-4, fax. 283910721
starostka


MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Ing. Jaroslava Honová, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

V Praze dne 20.9.2007

Doplnění vyjádření k dokumentaci
Čj. 1774/20007_MCPD/ENG/Šim ze dne 20.9.2007

Vyjádření k dokumentaci,: „Ďáblice, II.etapa skládky odpadů, rozšíření – dokumentace podle §8, zák.č.100/2001 Sb. , o posuzování vlivu na životní prostředí“,

· zpracované podle přílohy č.4 k zákonu,
· zpracované ing. Alexandrem Mertlem, osobou autorizovanou k posuzováni vlivu na životní prostředí č.j. 45335/ENV/06 ze dne 7.7.2006, s platností autorizace do roku 2011,
· vydané dne 31.7.2007,
· kód záměru MZP 152
______________________________________________________

MČ Praha - Ďáblice je názoru, že předmětná dokumentace je nedostatečná a po formální stránce není zabezpečena způsobem, který by vyloučil případnou záměnu jednotlivých částí dokumentu. Předmětnou dokumentaci navrhujeme vrátit k dopracování.


Realizace II. etapy rozšíření předmětné skládky je pro MČ Praha – Ďáblice přijatelná za následujících podmínek:

1. Etapa č.II – rozšíření, znamená ukončení aktivního ukládání odpadového materiálu na skládce. Po jejím uzavření bude následovat již pouze rekultivace skládky a čerpání skládkového plynu s jeho efektivním a ekologicky přijatelným využitím v kogenerační jednotce. Výhledově je přijatelná také možnost využít materiál tělesa skládky k dalšímu druhotnému využití a k recyklaci, pokud budou v budoucnu k dispozici vhodné, moderní a ekologicky šetrné technologie.
2. K čelu rozšiřujícího se tělesa skládky přiléhá lokální koridor ÚSES (polní cesta). Tuto navrhujeme propojit s rekultivovanou skládkou, přepracovat projekt rekultivace skládky projektanty ÚSES na lokální biocentrum a tomu přizpůsobit jak výsadbu přemístěného pásu zeleně (mimo i uvnitř areálu), tak výsadbu rekultivační, která bude realizována autochtonními druhy se skupinovou modelací keřového patra ve vztahu k přesazeným i nově vysazeným vzrostlým dřevinám.
3. Požadujeme vysazovat vzrostlé dřeviny i keře ve věku 8 – 12 let s balem pro rychlý růst a kombinovat kultivary dřevin vysokokmenných s kulovitými. Dále pokud možno rozhodit stáří výsadby při aplikaci přenosů již vysazené zeleně, pokud je druhová skladba přesazovaných dřevin a křovin k tomu vhodná.
4. Jako možnou náhradní výsadbu požadujeme rozšíření liniových koridorů ÚSES minimálně o 1 stupeň.
5. Z dokumentace není zřejmé, jak bude naloženo s dotčenými vrty JV1, JV6 a zvodněným vrtem JV11. Navrhujeme jej využít k modelaci v pásu zeleně mokřadního stanoviště, případně s využitím nadbytku nekontaminovaných vod ze skládky.
6. Požadujeme okamžité odstraňování případného porušování provozního řádu (např. hrázkování, neprodlené zasypávání, snížení rozsahu aktivní plochy na čele skládky vzhledem k okamžité povětrnostní lokální situaci, aplikovat BAT).
7. Požadujeme předložení průkazu svařitelnosti izolační HDPE folie.
8. Požadujeme provedení vlastního hlukového měření před stavbou a po jejím dokončení.
9. Požadujeme provedení relevantního měření hlukové zátěže na vybraných místech MČ při nočním provozu skládky.
10. Požadujeme zřízení stálé stanice měřící sítě ČHMÚ pro monitoring znečištění ovzduší se záznamem povětrnostních dat s přímým informačním výstupem pro občany MČ Praha – Ďáblice.
11. Požadujeme zajištění účinné, kontrolovatelné a vymahatelné úpravy dopravního řešení, které bude minimalizovat těžkou dopravu v intravilánu MČ.
12. Požadujeme garanci účasti zástupce MČ Praha – Ďáblice při výběru odborné akreditované osoby - zpracovatele posudku a návrhu stanoviska pro předmětný úřad.
13. Trváme na připomínkách, viz kap.přílohy předmětné dokumentace


Do 14 dnů ode dne podání tohoto dokumentu bude tento doplněn o sumarizaci konkrétních názorů a připomínek k předmětné dokumentaci.


Přílohy:

1. vyjádření ing. Z. Sobotky ze dne 10.9.2007 č.j. 1785/2007_MCPD/ENG

2. připomínky ze dne 19.3.2007
Danuše Ševčíková
statrostka

Soubory ke stažení
MČ a p.SobotkaDoplnek 1 - čj. 1774.pdf