Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí -> Skládka Ďáblice
Skládka Ďáblice
V době uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje probíhalo zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy (nejvyšší orgán správy města), na jehož programu byl, pro nás ďáblické, zásadní bod – další rozšíření skládky. Ta by měla být i pro dalších mnoho let jediným místem v Praze určeným pro skládkování odpadu Prahy a Středočeského kraje. Zastupitelstvo mělo rozhodnout několik měsíců trvající spor MČ Praha–Ďáblice a Odboru územního plánu, který připravuje novou podobu ÚP Prahy a který napl­ňuje politické zadání vedení města: pokračovat ve skládkování v Ďáblicích.
společné vyjádření kontrolního výboru a komise ŽP k dokumentaci „Skládka odpadů S-OO Ďáblice, II. ETAPA SKLÁDKY – ROZŠÍŘENÍ – dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení“ ze dne 05.2008
Vyjádření MČ ve věci záměru "Ďáblice, 2.et.skládky - prodloužení" z hlediska územně plánovací dokumentace
... v přílohách si můžete přečíst a) velmi velmi stručný přepis audiozáznamu z veřejného projednávání záměru prodloužit skládkování s ďáblickými občany, b) závěrečné stanovisko MŽP k záměru - s prodloužením souhlasí, ovšem při splnění podmínek, které významně zohledňují připomínky a požadavky ďáblických občanů a nově zavádějí jejich kontrolní roli
"Ďáblice, II.etapa skládky Ďáblice - rozšíření" - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - oznámení veřejného projednání posudku a současně dokumentace ... 31.1.2008 se koná v sále ZŠ Ďáblice veřejné projednání, kde každý občan má právo vyslechnout rozklad o zpracované dokumentaci, posudku a vypořádání všech dosud vznesených připomínek a dále má možnost předložit své dotazy a stanoviska všem zůčastněným odborníkům ...
... byl zpracován odborný posudek k doposud sebraným názorům, připomínkám a záporným stanoviskům dotčených orgánů, organizací a občanů Ďáblic. K projednání tohoto posudku a k formulování konečného rozhodnutí MŽP o dalším osudu skládky bude svoláno v naší obci veřejné projednání. Zde může každý občan naposledy vznést na kohokoliv ze zůčastněných své dotazy a připomínky - ty musí být řádně vyslyšeny, projednány a zodpovězeny resp. vyřešeny. Pokud vás téma další existence, nebo bezpečnosti naší skládky zajímá, sledujte web Ďáblic, registrujte se k odberu přehledu zpráv mailem, přijďte vyjádřit svůj názor a pomozte tak rozhodnout o ukončení skládky, nebo o jejím pokračujícím - kvalitnějším a bezpečnějším provozu ... kompletní dokumentace Posudku je k dispozici na úřadu MČ, nebo na webu: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP152
Z obsahu: Žádost o vrácení a přepracování předložené Dokumentace záměru "Ďáblice, II.etapa skládky odpadů - rozšíření" pro její zásadní formální a věcné nedostatky - obsahem stanoviska je podrobné zdůvodnění této žádosti a citace nových skutečností, které byly rozkryty dalším studiem Dokumentace ...
Z obsahu: Žádost o vrácení a přepracování předložené Dokumentace záměru "Ďáblice, II.etapa skládky odpadů - rozšíření" pro její závažné nedostatky. Rozšíření je akceptovatelné při dodržení požadavků a za předpokladu, že předmětné prodloužení znamená definitivní ukončení aktivního ukládání odpadového materiálu na skládce ...
EIA - Úvodní stanovisko MČ (mr, 21. 10. 2007)
Úvodní stanovisko MČ, příloha: stanovisko referátu ŽP MČ a odmítavé stanovisko manželů Dvořákových k předložené Dokumentaci k posouzení záměru "Ďáblice, II.etapa skládky odpadů - rozšíření" vlivů na životní prostředí ...
Historie skládky v datech (mr, 21. 10. 2007)
vybrané základní časové údaje o výstavbě a provozu skládky - I. a II.etapa (zdroj: provozní řád ksládky platný pro rok 2007, úřední deska MČ Ďáblice), řazeno od rozhodnutí o umístění skládky v roce 1992 až po současnost ...