Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí -> Oživení toku Mratínského potoka
Oživení toku Mratínského potoka
OPZP.jpgOživení toku Mratínského potoka a eliminace povodňových průtoků přírodě blízkým způsobem společnou iniciativou MČ Praha Čakovice a MČ Praha-Ďáblice.

Městská část Praha – Ďáblice a Praha - Čakovice připravují v rámci projektu revitalizaci Mratínského potoka v úseku od pramene po hranici Hlavního města Prahy v celkové délce 5,6 km. Cílem projektu je sanace současného nevyhovujícího ekologického stavu toku, ve vybraných částech zpřístupnění a zvýšení rekreační atraktivity toku a přilehlých břehů. V neposlední řadě má projekt příznivý vliv na snížení rizika povodní. Pro tento záměr v současné době zpracováváme dokumentaci ve stupni studie proveditelnosti.

Připravovaný návrh revitalizace se skládá z následujících opatření:

Úsek mezi Čakovicemi a Miškovicemi, charakteristický zahloubeným napřímeným korytem se souvislým opevněním dna, bude revitalizován. Opevnění dlažbou či betonovými panely bude odstraněno, dno koryta bude rozšířeno, stabilizováno a sklony svahů zmírněny. Podél Mratínského potoka bude vytvořen širší meandrující pás s přirozeným členitým dnem, doplněný souvislým pásem vegetace na březích a jejich okolí.Lokální rozlivy při povodni jsou v současnosti způsobeny především dvěma nekapacitními mosty. Ty budou příslušně rekonstruovány. V centrální části Čakovic dojde k lepšímu propojení toku se Zámeckým parkem, bude odstraněna zámecká zeď, rozšířeno dno koryta, umožněn přístup k toku. Břehy budou stabilizovány gabionovou konstrukcí. Současně s revitalizací toku bude zřízen dosud chybějící průchod pod železničním mostem a doplněna lávka přes tok za Globusem. Na území Ďáblic spočívá návrh revitalizace toku ve zmírnění sklonu svahů, rozčlenění dna koryta kameny, doplnění vegetací. Podél toku by vznikl souvislý pás zeleně, v některých místech doplněný o tůně, lávky a další prvky. Součástí návrhů je i revitalizace prameniště. Dále je připravován chybějící podchod pro pěší v místě křížení toku s proseckou radiálou – ulice Cínovecká (dálniční most), která velmi násilně přerušila původní cesty, které spojovaly obě části Ďáblic. V celém řešeném úseku Mratínského potoka bude navrhována stezka, umožňující pohyb pěších a cyklistů v ose Labe - Miškovice - Čakovice -  Ďáblice – a dále směr Troja - Stromovka nebo Draháňská rokle a navazující rekreační oblasti na sever po proudu či na protějším břehu Vltavy (Šárka, Tiché údolí atp.).

Cíle projektu

Cílem studie je zajistit přírodě blízkým způsobem ochranu v povodněmi ohrožených částech zájmového území. Součástí řešení je zlepšení stupně povodňové ochrany, příčné rozšíření průtočného profilu toku apod. při maximálním možném oživení nivy Mratínského potoka. Součástí řešení je i vhodnější propojení nivy Mratínského potoka v intravilánu obcí se stávajícími parkovými úpravami a rekreačními oblastmi (zámecký park v Čakovicích, okolní sadové úpravy, prameniště za bývalými zahradami ďáblického statku, pole mezi ďáblickým statkem a Blaty apod.), dále zpřístupnění bermy koryta pro odpočinkové a poznávací aktivity obyvatelstva včetně vytvoření zeleného pásu podél celého toku, který bude průchozí pro pěší a ideálně i sjízdný pro cyklisty. Navržená intravilánová revitalizace (přírodě blízká protipovodňová úprava vodního toku v zastavěném území nebo v jeho blízkosti) bude mít tři základní cíle při max. možném rozšíření potočního pásu:

• zvětšení povodňové průtočnosti toku (posílení protipovodňové ochrany zástavby)

• zlepšení morfologie a ekologického stavu toku i okolní nivy (rozvolňování vodoteče do přírodě bližších tvarů, tvarová a hydraulická členitost kynety, prostupnost pro migraci apod.)
• zlepšení vzhledu vodního toku, posílení pobytové hodnoty a oddechové využitelnosti území.

Zpracování studie proveditelnosti je v souladu s Metodikou odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření (věstník MŽP, listopad 2008).

Fáze projektu

Analytická část (ukončena dne 29. 3. 2013)

V rámci analytické části byly zajištěny podklady a provedeny analýzy stávajícího stavu Mratínského potoka.

Zajištěné podklady:
• Projektový záměr – Studie proveditelnosti: Mratínský potok, ř.km. 10,3–15,3 – Eliminace povodňových průtoků přírodě blízkým způsobem v k.ú. Ďáblice, Čakovice a Miškovice
• Mratínský potok, retenční nádrž Mírovice, studie proveditelnosti (12/2009, Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.)
• Podrobný terénní průzkum
• Fotodokumentace
• Geodetické zaměření lokality (GeoMen, s.r.o., 03/2013)
• Základní hydrologické údaje, ČHMÚ (z 02/2013)
• Podrobný IG průzkum Čakovický park, 2009 (poskytnutý firmou MK Development, a.s.)   
• Obytný soubor Čakovický park (oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 01/2009
• Územní plán hlavního města Prahy (vybrané GIS vrstvy poskytnuté Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, 02/2013)
• Zákres inženýrských sítí, poskytnutý jejich správci, příp. Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, 02-03/2013
• DKM, resp. DOKM, poskytnutý Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, 02/2013
• mapy Ortofoto
• mapy ZM10
• mapy ZVM50
• Nálezová databáze AOPK
• a další…

Provedené analýzy
• Majetkoprávní analýza
• Hydromorfologická analýza
• Hydrotechnické posouzení
• Splaveninová analýza

Návrhová část (ukončena dne 3. 6. 2013)

Na základě výsledků analytické části projektu a požadavků zadavatele byla navržena příslušná opatření, která naplňují výše uvedené cíle projektu.

Výstupy z návrhové části projektu:
• Přehledná situace úseků s navrženým opatřením (viz níže ke stažení)
• Úsek 01 (viz níže ke stažení)
• Úseky 02, 03 (viz níže ke stažení)
• Úseky 04, 05 (viz níže ke stažení)
• Úseky 06, 07 (viz níže ke stažení)
• Úseky 08,09,10 (viz níže ke stažení)
• Úseky 11,12 (viz níže ke stažení)
• Úseky 13, 14,15 (viz níže ke stažení)
• Úseky 16, 17 (viz níže ke stažení)
• Posouzení vlivu opatření na hydromorfologický stav toku
• Záplavové čáry

Projednání navržených opatření (právě probíhá, konec 31. 7. 2013)


Závěrečné vyhodnocení (08/2013)


Pro případné dotazy využijte kontakt na zpracovatele:
Ing. Martin Lexa (VRV a.s.)
telefon: 257 110 330  e-mail: lexa@vrv.cz