Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí -> LETADLA nad Ďáblicemi ? -> EIA - Ruzyně: stanoviska MČ Ďáblice
EIA - Ruzyně: stanoviska MČ Ďáblice (mr, 7. 2. 2008)
... zvýšený letecký provoz v prostoru blízko Ďáblic a nad Ďáblicemi v součtu s dalšími zdroji hluku (další okolní letiště, dálnice, městský okruh, skládka atd.) jsou vážným akustickým problémem a znamenají výrazné navýšení hluku v naší MČ - ten v některých oblastech zcela jistě překročí normou přípustné hodnoty - ČTĚTE stanovisko MČ k plánovanému rozšiřování kapacity a následné privatizaci letiště v Ruzyni:

// originál sdělení viz přílohy //

STANOVISKO I.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Čj. 0185/2008-MCPD/ENG/Šim

V Praze 30.01.2008

Věc: Vyjádření MČ Praha – Ďáblice k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. - zveřejnění dokumentace vlivů záměrů na životní prostředí

Vyjádření k dokumentaci záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“, který je posuzován dle z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákona č. 93/2004Sb.

Městská část Praha – Ďáblice uplatňuje shodné připomínky, které uvedla ve fázi zjišťovacího řízení k výše uvedenému záměru:

  • Letový koridor uvažované přistávací dráhy dle předložené dokumentace bude zasahovat do prostoru nad současně provozovanou skládkou společnosti .A.S.A. s.r.o. v Praze – Ďáblicích. V případě letecké havárie a pádu letounu do prostoru skládky hrozí ekologická katastrofa, spočívající v prakticky neuhasitelném požáru a možnosti sériového výbuchu skládkového plynu. Z tohoto důvodu požadujeme, aby trasa letového koridoru v žádném případě nevedla nad skládkou.

  • Další zvýšení hlukové zátěže výstavbou paralelní RWY bude pro občany naší MČ neakceptovatelné, už z tohoto hlediska, že již naplánované stavby dálničního obchvatu Prahy, stavba 519 Suchdol – Březiněves a stavba 520 Březiněves – Horní Počernice znamenají významný nárůst hluku.


JUDr. Tomáš Engel

zástupce starosty


****************************************************************************

STANOVISKO II. - doplněk

                                                                                    Ministerstvo životního prostředí

odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Čj 0213/2008_MCPD/ENG/Šim

V Praze 5.2.2008

Doplňující vyjádření č. 1 k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí Paralelní RWY 06R / 24L Letiště Praha Ruzyně“

Stanovisko 

Městské části Ďáblice


MČ Ďáblice nesouhlasí se záměrem předkladatele a dokumentací v této fázi posuzování zejména z těchto níže uvedených důvodů:


hluková zátěž a negativní dopady souběhu paralelní dráhy a a dopravních zátěží na životní prostředí severního okraje Prahy

MČ stále více negativně zatěžují hlukové a emisní vlivy rychlostní komunikace Cínovecká, která stále nemá žádné hlukové odclonění od okolní obytné zástavby (v rozporu s technickými standardy), hlukové a emisní vlivy dálnice D7 (směr Teplice), hlukové a emisní vlivy dopravy směřující do obchodního centra Globus a do stále rostoucího OC Letňany (největší v ČR). Vedle aktivit letiště Ruzyně zasáhnou v brzké době MČ také komerční aktivity majitelů letišť Vodochody, Letňany a Kbely.

výhrady proti kritériím kategorizace území a žádost o přeřazení

Žádáme MČ Ďáblice přeřadit do kategorie B. Na základě předmětné dokumentace a oponentní dokumentace lze konstatovat, že skutečná kapacita provozu, četnost přeletů a dráhy letadel zasáhnou MČ mnohem více a výrazněji, než je deklarovaný odhad – předpoklad. Zvýší se rozptyl trajektorií a také četnost letů obřích osobních a nákladních letadel, které hlukovou zátěž MČ ještě umocní.

Je evidentní, že navrhovaná paralelní dráha přivede další sestupující letadla nad severní část MČ Ďáblice.

MČ Ďáblice, jejíž zastavěná obytná část je vzdálena 1500-2000 metrů od současné trajektorie, je již dnes vystavena přeletům letadel nalétávajících na trajektorii z jihu a jihovýchodu. Tento stav by se výstavbou nové dráhy ještě zhoršil. Z těchto důvodů nesouhlasíme, aby MČ Ďáblice byla opomíjena jako oblast, u níž není nutné zvažovat negativní dopady realizace záměru.

Dokumentace také nezohledňuje skutečnost, že se obytná zóna MČ Ďáblice rozprostírá na území o nadmořské výšce v rozmezí 250-330 m. Zástavba výše položené části obce s nadmořskou výškou v rozmezí 290-330m se nachází přibližně o 30 metrů výše než srovnatelné části sousední obce blíže k letišti, Dolních Chaber. Vzhledem k tomu, že Ďáblice jsou vzdáleny od Dolních Chaber cca 2km, lze předpokládat, že výška sestupujícího letadla nad uvedenou částí Ďáblic nebude o mnoho větší než výška nad Dolními Chabry.

Dokumentace rovněž nebere v úvahu skutečnost, že v místech výše položených a otevřených směrem k letovému koridoru (hldký povrch bez přirozených i umělých bariér a čelenění, které by hlukové vlny rozbíjelo) je působení hluku významně větší než v polohách rovinatých nebo údolních – členitých (např. D.Chabry a jejich Draháňské údolí). Právě takovou polohu má výše situovaná část MČ Ďáblic rozkládající se na svahu přivráceném k stávající i plánované letové dráze.

Žádáme, aby všechny výše uvedené hlukové faktory byly, v souladu s ustanoveními zák.č. 100/2001 Sb. ukládajícími přihlížet ke kumulativní či synergické povaze negativních vlivů, zohledněny při posuzování dopadu záměru na životní prostředí MČ Ďáblice.

požadavek na vypracování hlukové studie

Dokumentace při kategorizaci jednotlivých oblastí nepodává—s výjimkou kritéria maximální vzdálenosti 14km od středu letiště—další skutečnosti, podle nichž by bylo oprávněné MČ Ďáblice, nalézající se pouhých 16km od středu letiště, jednoznačně zařadit do kategorie C. Na základě výše uvedených skutečností žádáme, aby pro prostor MČ Ďáblice byla zpracována hluková studie, která by přihlédla k aktuálnímu i předpokládanému celkovému hlukovému zatížení. Studie by také neměla vycházet pouze z dvojrozměrného modelu, ale měla by pomocí 3D modelu postihnout míru hluku generovaného zamýšleným rozšířením leteckého provozu také ve vztahu k výše uvedeným charakteristikám terénu obce.

studie rizik náhodného a cíleného pádu letadla

Přistávací trajektorie paralelní dráhy bude v prostoru MČ Ďáblice vést nad tělesem rozsáhlé aktivní skládky Ďáblice a velmi problematické skládky Dolní Chabry. Případný pád letadla na těleso skládky by způsobil jen obtížně uhasitelný požár s nedozírnými následky. Vzhledem k povaze odpadu, který skládka obsahuje, v případě požáru hrozí mimo jiné reálné nebezpečí zamoření rozsáhlého území nebezpečnými zplodinami. Dokumentace toto nebezpečí neuvažuje.

Při přeletech letadel z jihu je rovněž ohrožena vodárna –hlavní přivaděč pitné vody pro Prahu. V dokumentaci není možnost letecké havárie v tomto prostoru vůbec zmíněna a uvažována.

Požadujeme doplnění dokumentace o komplexní studii zvažující riziko havárie v prostoru MČ Ďáblice, která bude brát v úvahu všechny existující i připravované letecké koridory a pády či havárie všech letadel, ať již budou obslouženy z Ruzyně, Vodochod, Letňan nebo Kbel

Požadavek na komplexní řešení letecké dopravy nad Prahou a jejím okolím

Analogicky se strategickým plánováním dálniční a silniční sítě ČR a s projektováním a změnami územního plánu hl.m.Prahy, žádáme vypracovat komplexní projekt letecké dopravy a leteckého prostoru nad Prahou, stanovit parametry a maximální limity pro velikost této dopravy ve vztahu k únosnosti zátěže, kterou bude možné nad hlavním městem připustit.

Posouzení vlivu záměru k předpokládanému stavu v roce 2020

Posuzování dopadů nové přistávací dráhy ve vztahu k míře provozu v roce 2012 nebere v úvahu skutečnost, že realizace záměru umožní další nárůst leteckého provozu po roce 2012, jehož parametry však nejsou při současném posuzování vlivu záměru na životní prostředí zohledněny. V budoucnu by mohl provozovatel letiště zvyšovat meziročně letecký provoz, aniž by se byl nucen usilovat o schválení navýšení provozu v novém řízení EIA. V zájmu zamezení nekontrolovatelnému nárůstu leteckého provozu v blízké budoucnosti požadujeme, aby posouzení vlivů na životní prostředí bylo již nyní provedeno minimálně k předpokládanému stavu pro rok 2020. Prognóza pro rok 2020 předpokládá kapacitu 21,2 miliónů cestujících resp. 275 000 pohybů letadel za rok, což je stav, jehož dosažení již umožní právě výstavba posuzované dráhy RWY.

Negativní dopady záměru na hl.m. Prahu i MČ Ďáblice

Záměr vychází ze zavádějícího předpokladu, že zvětšování kapacit letiště napomáhá především turistickému ruchu. Dokumentace zamlčuje skutečnost, že realizace záměru bude znamenat především masivní nárůst letů transferových a nákladních. Takový vývoj není žádoucí, zvýšení návštěvnosti severní části Prahy turisty, ani občany Prahy nepřinese, rekreační a ekologické funkce ploch (Stromovka – Troja – Čimický a Ďáblický háj jedním směrem a Troja – břehy Vltavy ven z Prahy směrem druhým) budou subjektivními i objektivními negativními vlivy dále oslabovány a devastovány.

Jednoznačně také souhlasíme s nálezem senátu Nejvyššího správního soudu, který v jiné kauze (výstavba větrných elektráren) došel k závěru, že důležitější než ekonomický přínos staveb je dopad na krajinu:

"Ekonomickou stránku věci nelze vyvyšovat nad vlastní předmět řízení, tedy zachování hodnot krajiny a harmonického měřítka v krajině. Jde o otázkou podružnou, která nemůže hrát v případech významného dotčení krajinného rázu rozhodující roli,"

(citace z rozhodnutí senátu NSS s předsedou Vojtěchem Šimíčkem).

Situace růstu letecké zátěže nad Prahou a okolím je v tomto smyslu zcela analogická.

Žádáme, aby tato skutečnost byla zohledněna při úpravách územního plánu a vedle změn ve prospěch letecké dopravy na severu Prahy byly úměrně tomu provedeny také změny ve prospěch eliminace negativních vlivů letecké dopravy na ekologické, ochranné, hygienické a rekreační funkce v postižených oblastech – vč. MČ Ďáblice.

Variantní návrh

Ve světle předvídatelných negativních dopadů na životní prostředí rozsáhlé oblasti severozápadního a severního okraje Prahy a s poukazem na problematičnost požadavku po razantním navyšování kapacity letiště Ruzyně žádáme, aby byl jako varianta posuzovaného záměru vypracován plán přeměny Letiště Praha Ruzyně na letiště městského typu ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 (čl. 2, písm. b). Žádáme, aby součástí variantního řešení byl návrh, podle nějž by dodržení limitu provozu vyplývajícího z nového statutu letiště, bylo garantováno vládou jako základní podmínka plánované privatizace s.p. Letiště Praha.


JUDr. Tomáš Engel

zástupce starosty