Titulní strana (mapa stránek)   |   Úřad a Samospráva MČ -> Nástěnka - úřad a samospráva -> Přísedící k Obvodnímu soudu pro Prahu 8
Přísedící k Obvodnímu soudu pro Prahu 8

Volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 provádí v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice.

Zájemci o výkon funkce přísedícího musí splňovat následující podmínky: 

1) podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona  o soudech a soudcích:

  • státní občanství České republiky
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • zkušenosti a morální vlastnosti
  • věk nejméně 30 let 

2) podle ustanovení § 60 odst. 4 zákona o soudech a soudcích a zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, musí kandidát dále předložit (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971):

  • negativní lustrační osvědčení
  • prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 lustračního zákona

3) podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona o soudech a soudcích musí mít trvalý pobyt nebo místo práce v Praze – Ďáblicích.

4) podle ustanovení  § 74 zákona o soudech a soudcích nesmí vykonávat současně funkci, se kterou je funkce přísedícího neslučitelná (např. prezident, člen Parlamentu).

 

Dle ust. § 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích kandidáty do funkce přísedících navrhují členové zastupitelstva MČ. K navrženým kandidátům se vyjadřuje předseda Obvodního soudu pro Prahu 8. Zpracováním podkladů pro návrh kandidátů na funkci přísedících  je pověřen tajemník Úřadu MČ, který Vám poskytne případné další informace.